Regulations

Huishoudelijk reglement (19 februari 2002)

 

Artikel 1. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 45 EUR. Leden jonger dan 26 jaar betalen slechts 50 % van de vastgestelde lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 2. De v.z.w. Geologica Belgica werkt samen met de Société Géologique de Belgique te Luik inzake het uitgeven van het wetenschappelijk tijdschrift en van informatiebladen, en inzake het beleid van de respectievelijke ruilbibliotheken. Deze samenwerking werd vastgelegd in een overeenkomst ondertekend op 23 augustus 2000. Zolang deze geldig is worden de voorzitter, de wetenschappelijke uitgever en de bibliothecaris van de Société Géologique de Belgique voorgesteld door de bestaande Raad van Bestuur van de v.z.w. Geologica Belgica als kandidaat-raadsleden voor de volgende Raad van Bestuur van de v.z.w., zoals voorzien in artikel 16 van de statuten van de v.z.w.

Anderzijds krijgt de v.z.w. Geologica Belgica steun van de Belgische Staat, onder bepaalde voorwaarden, voor het drukken van het tijdschrift door het Ministerie van Economische Zaken en het huisvesten van de ruilbibliotheek op de Geologische Dienst. Een Conventie met de Staat werd afgesloten op 7 september 1998. De Raad van Bestuur waakt over de verenigbaarheid van beide overeenkomsten.

Artikel 3. De v.z.w. Geologica Belgica geeft een tijdschrift uit getiteld GeologicaBelgica.

Dit tijdschrift behelst:

- wetenschappelijke mededelingen, reviews, korte nota's en andere originele referaten die voor publicatie aanvaard werden, in het bijzonder met betrekking tot de geologie van België en omliggende gebieden.

- boekbesprekingen en bibliografische overzichten;

- de handelingen van de v.z.w. en mededelingen aan de leden.

Artikel 4. De publicatie van het tijdschrift gebeurt in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, ingevolge de Conventie afgesloten tussen de Belgische Staat en de v.z.w. op 7 september 1998. De financiële bepalingen van deze Conventie in verband met het tijdschrift zullen nauwgezet opgevolgd worden.

In uitzonderlijke gevallen, zoals bij onaanvaardbare vertraging in het drukken door het Ministerie van Economische Zaken, kan de Raad van Bestuur beslissen om een nummer van het tijdschrift met eigen financiering te laten drukken; op dit nummer zijn de financiële bepalingen van de hogervermelde Conventie niet van toepassing.

Artikel 5. De wetenschappelijke redactie van het tijdschrift Geologica Belgica gebeurt in samenwerking met de Société Géologique de Belgique gevestigd te Luik. De editorial board is samengesteld uit twee wetenschappelijke editeurs, namelijk een hoofdediteur en een co-editeur, bijgestaan door tien adviserende editeurs, te weten vijf Belgen en vijf buitenlanders, die verschillende disciplines binnen de aardwetenschappen vertegenwoordigen.

De v.z.w. Geologica Belgica benoemt één van de wetenschappelijke editeurs, die deel uitmaakt van de Raad van Bestuur volgens art. 16 van de statuten. De andere wetenschappelijke editeur, die ook lid moet zijn van de v.z.w. Geologica Belgica, wordt door de Société Géologique de Belgique benoemd.

Eén van beide editeurs wordt aangesteld tot hoofd-editeur, de andere tot co-editeur van het tijdschrift Geologica Belgica, in onderling akkoord tussen beide verenigingen, door goedkeuring door de respectievelijke Raden van Bestuur. Bij onenigheid beslist de Société Géologique de Belgique. De hoofdediteur wordt in het tijdschrift vermeld als "executive editor", de co-editeur als "associate editor".

De tien adviserende editeurs worden ook benoemd in onderling akkoord tussen beide verenigingen, voor een mandaat dat beperkt wordt tot zes jaar, met vervanging van de helft der adviserende editeurs om de drie jaar. De hoofdediteur staat in voor de contacten tussen de editeurs. Een vergadering van de editorial board wordt gehouden op initiatief van de hoofdediteur, maar deze kan ook bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur van één van beide verenigingen. De voorzitter en de secretaris van de v.z.w. Geologica Belgica kunnen aan de vergaderingen deelnemen zonder stemrecht, zoals voorzien in artikel 17 van de statuten.

Artikel 6. De hoofd-editeur, bijgestaan door de co-editeur, draagt zorg voor een onberispelijke uitvoering van de publicaties van de v.z.w., in overeenstemming met het internationaal wetenschappelijk gebruik terzake. Hij raadpleegt ten minste twee reviewers voor ieder ingediend manuscript. In geval van geschil wordt het advies van de Editorial Board gevraagd.

Artikel 7. Het publicatiereglement (Instructions for Authors), opgesteld door de wetenschappelijke uitgevers, met akkoord van de Raad van Bestuur, houdt rekening met de vereisten van de drukkerij en kan gewijzigd en aangepast worden aan de evolutie van de druktechnologie. Het kan in het tijdschrift gepubliceerd worden of electronisch ter beschikking gesteld.

De auteurs respecteren de Instructions for Authors om de behandeling en het drukken van hun manuscript te vergemakkelijken. Zij houden waar nodig ook rekening met de voorschriften van internationale congressen in verband met eenvormige geologische, stratigrafische nomenclatuur, enz.

Artikel 8. Ingediende en aanvaarde manuscripten worden eigendom van de v.z.w. Geologica Belgica, volgens de bepalingen geformuleerd in de Instructions for Authors. De auteur blijft echter de intellectuele eigenaar van zijn bevindingen, en volledig verantwoordelijk voor zijn opvattingen. De financiële rechten die voortvloeien uit het copyright behoren gezamenlijk toe aan de v.z.w. Geologica Belgica en aan het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 9. De drukproeven moeten door de auteurs nagezien en verbeterd worden. Publicatie van het tijdschrift zal niet vertraagd worden indien een manuscript niet binnen de afgesproken tijd teruggestuurd wordt.

Artikel 10. Vijfentwintig gratis overdrukken worden aan de eerste auteur bezorgd; bijkomende overdrukken worden tegen een vooraf bepaalde kostprijs ter beschikking gesteld.

Artikel 11. Het wetenschappelijk tijdschrift van de v.z.w. Geologica Belgica wordt ter beschikking van de leden gesteld, in overeenstemming met art. 7 van de statuten.

Personen of instellingen die geen lid zijn van de v.z.w. kunnen zich op het tijdschrift Geologica Belgica abonneren tegen door de Raad van Bestuur te bepalen voorwaarden.

Afzonderlijke nummers van het tijdschrift kunnen aangekocht worden aan voorwaarden die door de Raad van Bestuur bepaald worden.

Oude nummers van de publicaties van de v.z.w. die nog te verkrijgen zijn, kunnen bekomen worden tegen een verlaagde prijs, die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd op voorstel van de secretaris.

De opbrengst van de abonnementen en van de verkoop van afzonderlijke nummers gaat naar de Staat, in uitvoering van de Conventie van 7 september 1998, voor zover de desbetreffende boekdelen gedrukt werden op kosten van de Staat na die datum.

Artikel 12. Het tijdschrift van de v.z.w. Geologica Belgica mag, op voorstel van de bibliothecaris, tegen andere wetenschappelijke tijdschriften in binnen- en buitenland geruild worden. In het belang van de geologische gemeenschap in België wordt hiervoor overleg gepleegd met de bibliothecaris van de Geologische Dienst en de bibliothecaris van de Société Géologique de Belgique te Luik, om de verschillende geologische ruilbibliotheken optimaal aan te vullen.

Artikel 13.

Een maandelijks informatieblad (niet in april, juli, augustus) genaamd "Miscellanea geologica" wordt uitgebracht door de v.z.w. Geologica Belgica, in samenwerking met de Société Géologique de Belgique, de Belgisch-Luxemburgse Unie van de Association Géologique du Luxembourg. De productiekosten worden terugbetaald door de twee laatstgenoemde verenigingen, evenredig met hun ledenaantal.

Het informatieblad wordt door de v.z.w. Geologica Belgica gratis verdeeld onder haar leden woonachtig in België en de buurlanden.