Statutes

Geologica Belgica v.z.w.

voorheen: "Belgische Vereniging voor Geologie"

1000 Brussel

Identificatienummer: 737/23

Statuutswijziging van 2 maart 1999

 

TITEL I. Naam, zetel, doel en bezit van de Vereniging.

Artikel 1. De Vereniging die op 17 februari 1887 werd opgericht onder de naam: Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, en op 29 november 1973 een nieuwe naam kreeg, in het Frans: Société belge de Géologie, en in het Nederlands: Belgische Vereniging voor Geologie, wordt voortaan genoemd Geologica Belgica.

Artikel 2. De zetel van de Vereniging is gevestigd op het secretariaat, Jennerstraat 13, 1000 Brussel.

Artikel 3. De Vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van de zuivere en de toegepaste aardwetenschappen en aanverwante wetenschappen, en een gunstig klimaat te scheppen voor de kennisoverdracht en het wetenschappelijk onderzoek op die gebieden, zowel in het binnenland als in Europees verband. Daarom worden de volgende doelstellingen nagestreefd: het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift en andere informatiebladen, het organiseren van geologische excursies, lezingen en colloquia, en het toekennen van prijzen en onderscheidingen.

Artikel 4. Het bezit van de Vereniging wordt gevormd door de opbrengst van het lidgeld, door de wettelijk geoorloofde giften en legaten, door de boeken en tijdschriften van de ruilbibliotheek, en door alle andere inkomsten, subsidies of opbrengsten. Het kan uit eender welke roerende en onroerende goederen bestaan, met geen andere beperkingen dan die welke de wet oplegt.

TITEL II. Leden van de Vereniging.

Artikel 5. De Vereniging telt minstens twintig leden, en staat open voor iedereen met belangstelling voor de aardwetenschappen. De Vereniging telt slechts één categorie van leden, die zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen zijn. Een rechtspersoon wordt in de Vereniging vertegenwoordigd door één afgevaardigde.

Artikel 6. Betaling van het jaarlijks lidgeld geldt als enig bewijs voor lidmaatschap. Het lidgeld is verschuldigd voor ieder burgerlijk jaar, ook wanneer de leden in de loop van het jaar toetreden of uittreden. Het bedrag van het lidgeld wordt ieder jaar op voorstel van de Raad van Bestuur door de algemene vergadering vastgelegd. Dit bedrag wordt vermeld in het huishoudelijk reglement. Het mag niet hoger zijn dan 100 EUR (4034 BEF).

Artikel 7. Alle leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten van de Vereniging, of haar bibliotheek en verzamelingen te raadplegen. Zij ontvangen gratis het tijdschrift en de informatiebladen van de Vereniging.

Artikel 8. De verbintenissen van de Vereniging scheppen geen enkele persoonlijke verplichting voor de leden ten overstaan van een derde partij of tussen de leden onderling.

Artikel 9. Ieder lid kan uit de Vereniging treden door schriftelijk ontslag in te dienen bij de voorzitter. Een lid dat meer dan twee jaar het lidgeld niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd. Uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering met twee derde meerderheid worden beslist, zoals voorzien in de wet.

TITEL III. Algemene vergaderingen.

Artikel 10. Aan de algemene vergadering worden voorbehouden de beslissingen inzake:

- wijzigingen aan de statuten.
- stemmen over het huishoudelijk reglement en over wijzigingen aan dat reglement;
- goedkeuring van de begroting en van de jaarrekeningen van de Vereniging;
- benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur en van de commissie voor nazicht der rekeningen;
- toestemming tot het verwerven, ruilen, vervreemden of hypothekeren van onroerende goederen;
- ontbinding van de Vereniging, benoeming van de vereffenaars, vaststelling van hun bevoegdheden en bestemming van het bezit van de Vereniging.

Artikel 11. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden, liefst in februari. Zij hoort het verslag van de Raad van Bestuur over de werkzaamheden en de toestand van de Vereniging tijdens het voorbije dienstjaar, stelt de begroting voor het volgend dienstjaar vast en stemt erover. Goedkeuring van de rekeningen geldt als ontlasting van de Raad. Beslissingen worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Ieder lid heeft één stem. Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander lid, mits een schriftelijke volmacht te geven. Schriftelijke stemming is mogelijk. Geheime stemming is verplicht indien tenminste drie leden het vragen. Geheime stemming is verplicht voor de benoeming van leden van de Raad van Bestuur, indien er meer kandidaten dan mandaten zijn.

Artikel 12. Een buitengewone algemene vergadering kan binnen de maand bijeengeroepen worden wanneer de Raad van Bestuur dit nodig acht of wanneer minstens één vijfde der leden hierom schriftelijk verzoeken en de agenda voorstellen. Statuutswijzigingen moeten worden voorgelegd aan een algemene vergadering die minstens een maand op voorhand bijeengeroepen wordt, en waarop twee derde der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, in overeenstemming met de v.z.w.-wet van 27 juni 1921. Beslissingen tot wijziging worden met twee derde der uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Indien minder dan twee derde der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering belegd worden waarop mag beslist worden ongeacht het aantal aanwezige leden, met twee derde der uitgebrachte stemmen.

Artikel 13. Oproepingsbrieven met de dagorde van de algemene vergadering worden tien dagen vóór de datum van de vergadering aan de leden verzonden. Dit kan hetzij in een afzonderlijk schrijven, hetzij als boodschap in een informatieblad. De termijn wordt verlengd tot één maand in het geval van voorgestelde statuutswijzigingen of een buitengewone algemene vergadering. Het vervullen van dit voorschrift hoeft niet bewezen te worden.

Artikel 14. De beslissingen van de algemene vergadering worden door middel van de informatiebladen der Vereniging ter kennis van de leden gebracht. Iedere wijziging aan de statuten moet in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden; voor wijzigingen aan het huishoudelijk reglement geldt deze verplichting niet.

TITEL IV. Raad van Bestuur.

Artikel 15. De Raad van Bestuur bestaat uit vijftien tot twintig leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een bibliothecaris, een wetenschappelijke uitgever, en tien tot vijftien gewone raadsleden. Hoogstens één derde der leden van de Raad mogen in dezelfde instelling werkzaam zijn. De algemene vergadering zal streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de Belgische instellingen die actief zijn in de aardwetenschappen.

Artikel 16. De voorzitter, de penningmeester, en acht tot dertien raadsleden worden voor een mandaat van twee jaar verkozen, en zijn herkiesbaar. De secretaris, de bibliothecaris en de wetenschappelijke uitgever van het tijdschrift worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, en zijn herkiesbaar. De uittredende voorzitter en de uittredende secretaris blijven lid van de Raad gedurende één mandaat van twee jaar. De kandidaten voor de mandaten van bibliothecaris, wetenschappelijke uitgever, en 5 raadsleden, worden door de bestaande Raad van Bestuur voorgesteld. Voor de overige functies mogen alle leden van de Vereniging zich kandidaat stellen. Indien de voorzitter, secretaris, penningmeester, bibliothecaris of wetenschappelijke uitgever wegvalt of uittreedt vóór afloop van zijn mandaat, duidt de Raad onder zijn leden een vervanger aan tot de volgende algemene vergadering.

Artikel 17. De Raad van Bestuur beheert de zaken van de Vereniging en organiseert de activiteiten. Hij treft alle nodige schikkingen en maatregelen om de bloei van de Vereniging te verzekeren. Hij stelt het huishoudelijk reglement op. De voorzitter en de secretaris maken deel uit van alle commissies en afvaardigingen, maar kunnen zich laten vervangen door een ander raadslid indien nodig. De secretaris stelt een verslag op van iedere raadsvergadering; dit verslag moet op de volgende vergadering goedgekeurd worden.

Artikel 18. Akten die de Vereniging verbinden worden door de voorzitter en de secretaris getekend, behalve in geval van speciale delegatie. Voor zaken van dagelijks beheer mag de secretaris tekenen. De bankrekeningen worden beheerd door de secretaris en de penningmeester.

Artikel 19. Naast de door de wet opgelegde verplichtingen, gaan de raadsleden door hun beheer geen enkele persoonlijke of gezamenlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de Vereniging.

Artikel 20. Vóór de jaarlijkse algemene vergadering komt de Raad van rechtswege in plenovergadering bijeen om de stand van zaken van de Vereniging te onderzoeken, de begroting voor te bereiden, de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering vast te leggen, de jaarrekeningen en het beheer van de penningmeester na te zien en kennis te nemen van het jaarverslag.

TITEL V. Boekhouding.

Artikel 21. Het boekjaar begint op 1 januari.

Artikel 22. Op 31 december van ieder jaar worden de boeken afgesloten en het boekjaar gesloten. De penningmeester en de secretaris zijn voor de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het bijhouden van de rekeningen. De penningmeester stelt de inventaris op, de balans, de rekening van ontvangsten en uitgaven van het verstreken boekjaar, en de begroting voor het volgende boekjaar. Hij zorgt voor het nazicht van de boekhouding door de controleurs der rekeningen. De Raad van Bestuur legt aan de algemene vergadering, zoals in artikel 11 is voorgeschreven, de jaarrekeningen en de begroting voor, alsook het rapport van de controleurs der rekeningen.

Artikel 23. Het batig saldo van de rekening hoort toe aan de Vereniging; het wordt naar de rekeningen van het volgende boekjaar overgedragen.

TITEL VI. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 24. De ontbinding van de Vereniging zal slechts kunnen uitgesproken worden volgens de voorschriften van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 25. Wordt de Vereniging ontbonden, dan zal de algemene vergadering, met dat doel bijeengeroepen, beslissen welke bestemming aan het overblijvende bezit zal worden gegeven. Die bestemming zal aan het doel van de Vereniging beantwoorden. Hierbij zal rekening gehouden worden met eventuele verbintenissen van de Vereniging, die kunnen gespecifieerd worden in het huishoudelijk reglement.

TITEL VII. Diverse bepalingen.

Artikel 26. De statuten mogen slechts gewijzigd worden volgens de voorschriften van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 27. Indien moeilijkheden mochten rijzen, hetzij over de geest of de letter van de statuten, hetzij over beslissingen van de Raad van Bestuur, dan worden die door de algemene vergadering beslecht. Door onderhavige statuten te aanvaarden, zien de leden uitdrukkelijk af van iedere rechtsvordering.

Artikel 28. Domicilie wordt gekozen op de zetel van de Vereniging. Aan deze domiciliekeuze is rechtsbevoegdheid verbonden voor alle geschillen die tussen de Vereniging en derden mochten rijzen.

Artikel 29. Voor alle in onderhavige statuten niet vermelde gevallen, gaan de partijen voort op de wettelijke bepalingen ter zake, met name de wet van 27 juni 1921 en eventuele wijzigingen aan die wet.