Statutes

GEOLOGICA BELGICA LUXEMBURGA Scientia & Professionis

Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres van de hoofdzetel: Rue Jenner 13, 1000 Brussel

Identificatienummer: 0795112760

Oprichting van de statuten van 20 December 2022

 

TITEL I. Naam, oorsprong, zetel, doel, voorwerp & duur.

Artikel 1.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging draagt de naam GEOLOGICA BELGICA LUXEMBURGA Scientia & Professionis. De afgekorte naam GEOLOGICA BELGICA (G.B.) kan evenwel worden gebruikt in voorstellingen en aankondigingen.
GEOLOGICA BELGICA LUXEMBURGA Scientia & Professionis herneemt de activiteiten van twee verenigingen zonder winstoogmerk, volgend op hun ontbinding, te weten: Geologica Belgica vzw, die zelf de voortzetting is van de Belgische Vereniging voor Geologie (opgericht te Brussel in 1887) en van de Société géologique de Belgique (opgericht te Luik in 1874) pro parte, en de BELGISCH – LUXEMBURGSE UNIE VAN GEOLOGEN, afgekort B.L.U.G. vzw; in het Frans UNION BELGO – LUXEMBOURGEOISE DES GEOLOGUES, afgekort U.B.L.G. asbl (opgericht te Brussel in 1981).
Het officiële elektronische adres van de vereniging is: info@geologicabelgica.be.

Artikel 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jennerstraat 13 – 1000 Brussel, gerechterlijk arrondissement Brussel.

Artikel 3.

De vereniging heeft als doel en daartoe de volgende activiteiten als voorwerp :
a) enerzijds bijdragen tot de ontplooiing van de Aardwetenschappen, hun toepassingen en verwantewetenschappen, en tot het bevorderen van verspreiding van de onderzoeksresultaten voortkomend uit deze wetenschappen, zowel in België als in Europees verband. Hiertoe worden de volgende doelstellingen nagestreefd : de publicatie van een wetenschappelijk tijdschrift en informatiebladen, de organisatie van geologische excursies, symposia, lezingen, alsmede de uitreiking van prijzen en onderscheidingen.
b) anderzijds het verenigen in beroepskader van personen die de geologie en andere aardwetenschappen beoefenen in België of Luxemburg, en die verantwoording hebben af te leggen over de uitoefening van dit beroep. Voor de verwezenlijking van dit doel heeft de vereniging de volgende activiteiten tot voorwerp :
• de vertegenwoordiging van het aldus bepaalde beroep, met name bij de bevoegde overheid;
• de verdediging en de promotie van het beroep;
• de uitwerking van acties voor de erkenning en bescherming van het beroep.
Geologica Belgica Luxemburga Scientia & Professionis zal lid worden van de Europese Federatie van Geologen (European Federation of Geologists, EFG) ter vervanging van de B.L.U.G..

Artikel 4.

Het bezit van de Vereniging wordt gevormd door de opbrengst van het lidgeld, door de wettelijk geoorloofde giften en legaten, en door alle andere inkomsten, subsidies of opbrengsten. Het kan uit eender welke roerende en onroerende goederen bestaan, met geen andere beperkingen dan die welke de wet oplegt.

Artikel 5.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering, met dat doel bijeengeroepen en rechtsgeldig samengesteld.

TITEL II. Leden van de vereniging : omschrijving, toetreding, rechten, lidmaatschap, opzegging & uitsluiting.

Artikel 6.

De Vereniging telt minstens twintig leden, in twee categorieën : Scientia en Professionis.
Om toegelaten te worden als Scientia lid volstaat het belangstelling te tonen voor de vereniging en voor de Aardwetenschappen.
Om toegelaten te worden als Professionis lid moet een kandidaat de geologie of een andere aardwetenschap beoefenen en voldoen aan de volgende vier voorwaarden :
1. in het bezit zijn van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of met België of het Groothertogdom Luxemburg een band hebben zoals :
a. de Belgische of Luxemburgse nationaliteit hebben;
b. er wonen of;
c. er werken of;
d. een Belgisch of Luxemburgs diploma behaald hebben dat beantwoordt aan de vereisten in punt 2 hieronder.
2. een diploma behaald hebben van licenciaat, bachelor of master in de geologische wetenschappen, doctor in de wetenschappen - geologie, ingenieur-geoloog, mijningenieur of doctor in de toegepaste wetenschappen, of van een gelijkwaardig diploma, afgeleverd door een van de lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig de Europese richtlijn omtrent de gelijkstelling van diploma’s, of bij gebrek hieraan een door het Bestuursorgaan van de vereniging erkende beroepskwalificatie bezitten;
3. het uitoefenen van een beroep dat vooral betrekking heeft op de disciplines en technieken behorend tot de Aardwetenschappen en uit deze beoefening zijn belangrijkste inkomsten putten (of op rust zijn gegaan na uitoefening van dit beroep met de titel van Europees Geoloog, zoals gedefinieerd in artikel 7);
4. de nodige kwaliteiten van waardigheid en rechtschapenheid vertonen voor de uitoefening van het beroep.
De Professionis leden tellen mee voor de European Federation of Geologists. Ieder Professionis lid kan bij het National Vetting Committee van de vereniging een dossier indienen met kandidaatstelling voor de titel van Europees Geoloog (EurGeol). Voorafgaandelijk kan de kandidaat om een advies verzoeken om na te gaan of een gebeurlijke aanvraag van deze titel bij EFG ontvankelijk zal zijn. Het verwerven van de EurGeol titel brengt  verplichtingen met zich mee, waaronder een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage en permanente vorming.
Alle leden hebben het recht om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging, de bibliotheek te raadplegen en toegang te krijgen tot de digitale social media en internet communicatie van de vereniging.

Artikel 7.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst aan te sluiten bij de vereniging dient een schriftelijke aanvraag in bij de Voorzitter of het Bestuurslid dat de ledenlijsten bijhoudt. Een rechtspersoon wordt in de vereniging  vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
De aanvraag tot lidmaatschap houdt in dat :
• een kandidaat Scientia lid zijn belangstelling aantoont voor de vereniging en de aardwetenschappen;
• een kandidaat Professionis lid de bewijsstukken levert die aantonen dat hij voldoet aan de criteria vermeld in artikel 6.
Het Bestuursorgaan bepaalt of degene die zich aanmeldt als lid kan worden aanvaard tijdens de eerstvolgende raadsvergadering of via een schriftelijke procedure. De beslissing wordt genomen bij twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Aan kandidaten voor de Professionis categorie kan bijkomende informatie worden gevraagd.
De beslissing tot toetreding of weigering wordt per brief of e-mail aan de kandidaat medegedeeld. De beslissing wordt niet gemotiveerd.
In geval van toetreding moet het nieuwe lid zijn jaarlijks lidgeld binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing betalen, ongeacht het tijdstip ervan.
De eerste voorwaarde om volwaardig lid te blijven is de regelmatige betaling van het jaarlijks lidgeld.

Ieder Professionis lid dat niet meer voldoet aan de voorwaarden opgelegd door artikel 6 meldt dit onmiddellijk aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan en zal vanaf die datum tot de Scientia categorie gaan behoren.
Ieder Professionis lid met de EurGeol titel op het ogenblik van zijn opruststelling kan mits schriftelijke aanvraag bij uitzondering het statuut van Professionis-lid behouden voor zolang ook de EurGeol titel behouden wordt..

Artikel 8.

Ieder lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door dit schriftelijk of per e-mail te melden aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan.
Wordt als ontslagnemend beschouwd ieder lid dat drie jaar achterstallen heeft in de betaling van het jaarlijks lidgeld. Leden die hun jaarlijks lidgeld niet hebben betaald verliezen hun stemrecht.
Een Professionis lid kan ontslagnemend zijn in deze categorie maar, indien gewenst als Scientia lid verder gaan..

Artikel 9.

Ieder lid kan worden uitgesloten.
Uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden beslist op voorstel van het Bestuursorgaan.
De Algemene Vergadering beslist hiertoe met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, die van het lid waarvan de uitsluiting wordt beslist niet meegeteld.
Dit lid kan zijn standpunt verdedigen, zowel in hoorzitting als schriftelijk, vooraleer tot stemming wordt overgegaan.
Het Bestuursorgaan kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om het lid terug op te nemen indien de redenen voor de uitsluiting niet meer bestaan, mits het betrokken lid daarom vraagt.

Artikel 10.

Ontslagnemende of uitgesloten leden of hun rechthebbenden hebben geen enkel recht op het bezit van de vereniging. Zij kunnen betaalde lidgelden niet terug eisen.

Artikel 11.

Het bedrag van het lidgeld wordt ieder jaar vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuursorgaan maar mag in geen geval hoger zijn dan 200 Euro.
Een mindering of een afwijking op het jaarlijks lidgeld kan worden toegestaan op voorstel van en na beslissing door de Algemene Vergadering.
De eventuele minderingen of afwijkingen van het lidgeld worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement..

Artikel 12.

Het Bestuursorgaan houdt een register bij van de leden van de vereniging. Dit register vermeldt :
• voor natuurlijke personen:hun naam, voornaam, woonplaats en e-mail adres;
• voor rechtspersonen: hun denominatie, zetel, e-mail adres en het ondernemingsnummer.
De leden brengen het Bestuursorgaan op de hoogte van iedere wijziging van hun e-mail adres of woonplaats.

Het Bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in elektronische vorm wordt bijgehouden. Het Bestuursorgaan waakt erover dat verstrekte gegevens worden bijgehouden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Iedere beslissing over aansluiting, opzegging of uitsluiting wordt vermeld in het register van de leden van de vereniging binnen de acht dagen volgend op de beslissing van het Bestuursorgaan of haar kennisname van de beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 13.

De verbintenissen van de Vereniging scheppen geen enkele persoonlijke verplichting voor de leden.

TITEL III. Algemene Vergadering : samenstelling, regelmaat, oproeping & bevoegdheid.

Artikel 14.

Alle leden van de vereniging vormen samen de Algemene Vergadering. Ieder lid heeft één stem.
Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander lid, mits een schriftelijke volmacht te geven.
Ieder lid mag niet meer dan twee volmachten ontvangen.
Het Bestuursorgaan kan met het oog op de doelstellingen van de vereniging bepaalde personen uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering. Deze personen hebben enkel een raadgevende stem.

Artikel 15.

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het afgelopen boekjaar.
Een Buitengewone Algemene Vergadering kan op ieder ogenblik worden samengeroepen op initiatief van het Bestuursorgaan of indien minstens een vijfde der leden daarom verzoekt, mits voorlegging van de agendapunten. In dat geval is het Bestuursorgaan verplicht om een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen binnen 21 dagen na het verzoek en wordt ze gehouden uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek..

Artikel 16.

De oproeping tot de Algemene Vergadering wordt via e-mail aan de leden verstuurd, ten minste 15 dagen voor de vergadering.
Oproepingsbrieven vermelden de agenda, datum en uur van de vergadering, het verslag van de voorgaande vergadering, evenals de gebeurlijke artikelen van de statuten waarvan voorgesteld wordt om deze te wijzigen. Ieder item voorgesteld door minstens een twintigste van de leden wordt ingeschreven op de agenda..

Artikel 17.

De Algemene Vergadering oefent een aantal, door de wet toegewezen bevoegdheden uit. Deze exclusieve bevoegdheden zijn aan de Algemene Vergadering voorbehouden en kunnen niet aan een ander orgaan worden overgedragen. Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor :
1. statutenwijzigingen;
2. de stemming over het Huishoudelijk Reglement evenals zijn wijzigingen;
3. de benoeming en ontheffing van de bestuurders;
4. de benoeming en ontheffing van de commissaris(sen) en het bepalen van hun bezoldiging, indien toepasselijk;
5. de kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen);
6. het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting;
7. vastlegging van de lidmaatschapsbijdrage;
8. de toestemming tot het verwerven, ruilen, vervreemden of hypothekeren van onroerende goederen;
9. de uitsluiting van een lid;
10. de omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve venootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
11. het ontbinden van de vereniging, het aanstellen van de vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheid en de bestemming van het overblijvende bezit van de vereniging;
12. de beslissing om inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden..

Artikel 18.

De Voorzitter van het Bestuursorgaan, of bij afwezigheid een Ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan de oudste aanwezige bestuurder zit de Algemene Vergadering voor. De Voorziter stelt een secretaris aan, belast met de notulering van de Algemene Vergadering.
Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigdestemmen, behalve wanneer de wet of de statuten in geval van wijziging van de statuten, opheffing of ontbinding van de vereniging anders voorzien. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
In het bijzonder kan elke wijziging van de statuten, met inbegrip van de ontbinding van de Vereniging of de wijziging van haar voorwerp of doel, slechts worden aangenomen indien ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Anders zal een tweede samenroeping noodzakelijk zijn en kan de vergadering vervolgens beslissen en beraadslagen onder het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Geen enkele wijziging zal worden aanvaard tenzij zij twee derde van de uitgebrachte stemmen ontvangt, waarbij het quorum wordt verhoogd tot vier vijfde voor elke wijziging in het voorwerp of doel van de vereniging, zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller en de noemer.
Geheime stemming is verplicht indien ten minste drie leden het vragen. De Voorzitter van de vergadering stelt dan een of meerdere stemopnemers aan. Geheime stemming is verplicht voor de benoeming van leden van het Bestuursorgaan, indien er meer kandidaten dan mandaten zijn.
De Voorzitter van de vergadering waakt erover dat er een evenwichtige vertegenwoordiging is van de Scientia en Professionis categorieën en bij uitbreiding ook van de verschillende aardwetenschappelijke instelling in België tussen de leden die verkiesbaar zijn als bestuurder van de vereniging, in functie van het aantal te verdelen andaten in het Bestuursorgaan.
Op voorspraak van het Bestuursorgaan worden de kandidaten voorgesteld voor de functies van communicatieverantwoordelijke en wetenschappelijke uitgevers. Voor alle andere functies is ieder lid van de vereniging verkiesbaar.
Het verslag van de voorgaande algemene vergaderingen wordt door de vergadering goedgekeurd en getekend door de Voorzitter en een tweede bestuurder. Het wordt gepubliceerd op de “members only” bladzijden van de website van de vereniging. Genomen beslissingen kunnen aan derden worden meegedeeld indien deze daartoe een gefundeerd verzoek indienen via briefwisseling of email.

TITEL IV. Bestuursorgaan : samenstelling, looptijd der mandaten & werking.

Artikel 19.

De vereniging wordt beheerd door een Bestuursorgaan dat bestaat uit 10 tot 20 leden waarvan ten minste 10 tijdens de Algemene Vergadering verkozen leden zijn.
Het Bestuursorgaan wordt vervolledigd door toevoeging van ex-officio bestuurders, die eveneneens door de Algemene Vergadering moeten worden verkozen.
Zelfs met inbegrip van deze bijkomende bestuurders zal het Bestuursorgaan uit niet meer dan 20 leden bestaan.
De bestuurders worden voor een mandaat van twee jaar verkozen, met uitzondering van de ex-officio bestuurders zoals de communicatieverantwoordelijke, de wetenschappelijke uitgevers en adjunctwetenschappelijke uitgevers die voor vier jaar worden verkozen. Ze zijn herverkiesbaar. Hun mandaat loopt vanaf de Algemene Vergadering waarop de benoeming is gebeurd tot aan de Algemene Vergadering waarop de rekeningen worden goedgekeurd van het boekjaar voordat hun mandaat ten einde loopt.
Indien een bestuurder wegvalt of uittreedt voor de afloop van zijn mandaat kan de Raad een nieuwe bestuurder aanstellen om dit mandaat te voleindigen. Deze aanstelling moet al dan niet worden bekrachtigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Het Bestuursorgaan verkiest onder zijn leden een Voorzitter, een of twee Ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
De Voorzitter waakt erover dat beide doelstellingen van de vereniging worden gerespecteerd.

Artikel 20.

Het Bestuursorgaan beraadslaagt op uitnodiging van de Voorzitter of bij afwezigheid een Ondervoorzitter telkens als het belang van de vereniging dit vereist of volgens geplogendheid minstens vier maal per jaar.
De vergaderingen gaan door op het adres van de vereniging of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping of met video-conferentie. De oproeping vermeldt de agenda.
Het Bestuursorgaan organiseert de activiteiten van de vereniging en stelt het Huishoudelijk Reglement op.
De Raad beslist bij meerderheid van de aanwezige raadsleden. Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
De Voorzitter van het Bestuursorgaan, of bij afwezigheid een Ondervoorzitter, of bij gebrek daaraan de oudste aanwezige bestuurder zit de vergadering voor.
Belangenconflicten worden geregeld volgens de wettelijke voorzieningen.

Artikel 21.

Het Bestuursorgaan bereidt de jaarlijkse Algemene Vergadering voor en werkt de agenda uit, rekening houdend met beide doelstellingen van de vereniging. De agenda omvat minstens de volgende punten :
• verslag van de activiteiten van het vorige jaar en hun impact;
• nazicht van de balans inkomsten – uitgaven van het vorige boekjaar in vergelijking met de voorziene begroting;
• nazicht van het verslag van de Commissarissen der Rekeningen;
• voorstelling toekomstige activiteiten;
• voorstelling van het budget nodig voor deze activiteiten;
• voorbereiding van kandidaturen voor mandaten voor dewelke de Raad bevoegd is..

Artikel 22.

Het Bestuursorgaan bestuurt de vereniging en organiseert activiteiten. Het Bestuursorgaan vaardigt alle maatregelen uit die het nodig acht in het belang van de vereniging en stelt het Huishoudelijk Reglement op. De Voorzitter en de secretaris maken deel uit van alle commissies of afvaardigingen maar kunnen zich laten vervangen door elk ander bestuurslid.
Het Bestuursorgaan richt een comité voor lopende zaken op dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de vereniging, en dat ten minste bestaat uit de Voorzitter, een Ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris. Dit comité voor lopende zaken vergadert tenminste zes maal per jaar en brengt verslag uit aan het Bestuursorgaan.
Financiën en bankverrichtingen van de vereniging worden beheerd door de Voorzitter, een Ondervoorzitter en de penningmeester.
Indien het Bestuursorgaan de mening van zijn leden of van een deel daarvan wenst te horen kan een schriftelijke consultatie worden georganiseerd. De gebeurlijke uitkomst hiervan wordt medegedeeld aan de leden en als agendapunt voorgesteld op de eerstvolgende Algemene Vergadering, indien vereist.

Artikel 23.

Het Bestuursorgaan kan werkgroepen instellen die kunnen bijdragen tot verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging, en kan gewone leden zonder bestuursmandaat uitnodigen om hieraan deel te nemen.
De werkgroepen brengen verslag uit aan het Bestuursorgaan.

Artikel 24.

De akten die de vereniging verbinden met derde partijen worden rechtsgeldig ondertekend door de Voorzitter van het Bestuursorgaan, alsmede door een Ondervoorzitter of de penningmeester.
Zij moeten hierover geen verantwoording afleggen tegenover derden.

Artikel 25.

Naast de door de wet opgelegde verplichtingen gaan de leden van het Bestuursorgaan door hun beheer geen enkele persoonlijke of gezamenlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.

TITEL V. Boekjaar – Jaarrekeningen.

Artikel 26.

Het boekhoudkundig verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 27.

De penningmeester en de secretaris zijn verantwoording verschuldigd aan het Bestuursorgaan aangaande de staat van de rekeningen van de vereniging. De penningmeester stelt de inventaris op, de balans, de rekening van  ontvangsten en uitgaven van het verstreken boekjaar, en de begroting voor het volgende boekjaar.
De penningmeester zorgt voor het nazicht van de boekhouding door de Commissaris(sen) der Rekeningen, dat daarbij alle boekhoudkundige documenten voorliggen en verschaft de nodige uitleg.
Op datum van het nazicht der rekeningen stelt het Bestuursorgaan de inventaris vast en sluit derekeningen van het verstreken boekjaar.

Artikel 28.

Het batig saldo van de rekening hoort toe aan de Vereniging; het wordt naar de rekeningen van het volgende boekjaar overgedragen.

TITEL VI. Ontbinding, splitsing en vereffening.

Artikel 29.

Behoudens ontbinding van rechtswege kan enkel de Algemene Vergadering besluiten tot ontbinding van de vereniging. Zij benoemt dan één of meerdere vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist tot hun eventuele bezoldiging.
Bij ontbinding van de vereniging zal het resterend vermogen besteed worden aan de belangeloze doelen die het meest overeenkomen met de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 30.

Indien de Algemene Vergadering op flagrante wijze zou vaststellen dat de Scientia en Professionis leden onmogelijk op harmonieuze wijze kunnen samenwerken kan het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering de splitsing van Geologica Belgica Luxemburga voorstellen. Alle partijen die uit de splitsing voortkomen hernemen dan als een afzonderlijke vzw onder hun oude benamingen hun werking, rechten en verplichtingen.

Artikel 31.

Bij ontbinding van de vereniging moet het resterend vermogen worden uitbesteed aan een vereniging of instelling met overeenkomend doel en voorwerp, een wetenschappelijke of professionele instelling, zoals beslist door de Algemene Vergadering. Indien om gelijk welke wettelijke of andere reden zulke beslissing niet mogelijk zou zijn moeten de volgende aanbevelingen nauwgezet worden gevolgd.
Het resterend vermogen van de Scientia afdeling van Geologica Belgica Luxemburga, alsmede de archieven, bibliotheek en verzamelingen worden toegewezen in volle eigendom aan het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen, die waakt over hun voortbestaan.
Met betrekking tot de professionis afdeling van Geologica Belgica Luxemburga zal de vertegenwoordiging van zijn leden bij de European Federation of Geologists gezamenlijk worden waargenomen door de geologische diensten van België en Luxemburg, op tijdelijke of permanente basis totdat een nieuwe vereniging van beroepsgeologen wordt opgericht.

TITEL VII. Slotclausule.

Artikel 32.
Voor ieder geschil met betrekking tot de vereniging, tussen de vereniging en zijn leden, de leden van het  Bestuursorgaan, de vereffenaars, alsook voor ieder geschil tussen deze personen, is enkel de Rechtbank bevoegd waaronder de zetel van de vereniging ressorteert, tenzij deze zich nadrukkelijk onbevoegd verklaart.

Voor alles wat bij deze statuten van de vereniging niet werd geregeld, geldt de in voege zijnde wetgeving, met name de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten.